درباره ما

مركز مشاوره ژنتيك بيمارستان فوق تخصصي صارم

داراي مجوز شماره 717/2695/1148 از سازمان بهزيستي كشور

به آدرس تهران فاز سوم شهرك اكباتان

تلفن چهار رقمي 4702 داخلي 1515 كلينيك ژنتيك

مسئول فني : استاد دكتر يوسف شفقتي متخصص اطفال و فوق تخصص ژنتيك

پزشك مشاور : دكتر كامران بهادري داراي مجوز به شماره 900/96/196138 از سازمان بهزيستي كشور