مقاله ها

خدمات ما

مشاوره ژنتيك قبل از ازدواج

مشاوره ژنتيك در ازدواج فاميلي

مشاوره ژنتيك قبل از بارداري

مشاوره ژنتيك حين بارداري

مشاوره ژنتيك در صورت داشتن فرزند بيمار

مشاوره ژنتيك در صورت وجود سابقه بيماري در خانواده

تهيه و رسم شجره نامه فاميلي و بررسي بيماريهاي ارثي

انتخاب جنسيت جنين

بررسي سلامتي جنين

لقاح آزمايشگاهي

امكان داشتن فرزندي سالم از پدر و/يا مادر مبتلا يا ناقل